synonim kompozyt

odm. kompozyt, kompozycie, kompozytach, kompozytami, kompozytem, kompozytom, kompozytowi, kompozytów, kompozytu, kompozyty