synonim opisywalny

odm. opisywalny, nieopisywalna, nieopisywalną, nieopisywalne, nieopisywalnego, nieopisywalnej, nieopisywalnemu, nieopisywalni, nieopisywalny, nieopisywalnych, nieopisywalnym, nieopisywalnymi, opisywalna, opisywalną, opisywalne, opisywalnego, opisywalnej, opisywalnemu, opisywalni, opisywalnych, opisywalnym, opisywalnymi