synonim podpity

odm. podpity, podpici, podpite, podpitego, podpitemu, podpitych, podpitym, podpitymi