synonim antytalent

odm. antytalent, antytalencie, antytalentach, antytalentami, antytalentem, antytalentom, antytalentowi, antytalentów, antytalentu, antytalenty