synonim ekstrawagancki

odm. ekstrawagancki, ekstrawaganccy, ekstrawagancka, ekstrawagancką, ekstrawaganckich, ekstrawaganckie, ekstrawaganckiego, ekstrawaganckiej, ekstrawaganckiemu, ekstrawaganckim, ekstrawaganckimi, ekstrawagancko, ekstrawagancku, nieekstrawaganccy, nieekstrawagancka, nieekstrawagancką, nieekstrawagancki, nieekstrawaganckich, nieekstrawaganckie, nieekstrawaganckiego, nieekstrawaganckiej, nieekstrawaganckiemu, nieekstrawaganckim, nieekstrawaganckimi, nieekstrawagancko