synonim inkrementalny

odm. inkrementalny, inkrementalna, inkrementalną, inkrementalne, inkrementalnego, inkrementalnej, inkrementalnemu, inkrementalni, inkrementalnych, inkrementalnym, inkrementalnymi, nieinkrementalna, nieinkrementalną, nieinkrementalne, nieinkrementalnego, nieinkrementalnej, nieinkrementalnemu, nieinkrementalni, nieinkrementalny, nieinkrementalnych, nieinkrementalnym, nieinkrementalnymi