synonim kant

odm. kant, kancie, kantach, kantami, kantem, kantom, kantowi, kantów, kantu, kanty