synonim kobylasty

odm. kobylasty, kobylasta, kobylastą, kobylaste, kobylastego, kobylastej, kobylastemu, kobylasto, kobylastych, kobylastym, kobylastymi, kobylaści, niekobylasta, niekobylastą, niekobylaste, niekobylastego, niekobylastej, niekobylastemu, niekobylasto, niekobylasty, niekobylastych, niekobylastym, niekobylastymi, niekobylaści