synonim nostalgia

odm. nostalgia, nostalgiach, nostalgiami, nostalgią, nostalgie, nostalgię, nostalgii, nostalgij, nostalgio, nostalgiom