synonim obeznany

odm. obeznany, nieobeznana, nieobeznaną, nieobeznane, nieobeznanego, nieobeznanej, nieobeznanemu, nieobeznani, nieobeznany, nieobeznanych, nieobeznanym, nieobeznanymi, obeznana, obeznaną, obeznane, obeznanego, obeznanej, obeznanemu, obeznani, obeznanych, obeznanym, obeznanymi