synonim pochlebny

odm. pochlebny, niepochlebna, niepochlebną, niepochlebne, niepochlebnego, niepochlebnej, niepochlebnemu, niepochlebni, niepochlebnie, niepochlebny, niepochlebnych, niepochlebnym, niepochlebnymi, pochlebna, pochlebną, pochlebne, pochlebnego, pochlebnej, pochlebnemu, pochlebni, pochlebnie, pochlebnych, pochlebnym, pochlebnymi