synonim sonar

odm. sonar, sonarach, sonarami, sonarem, sonarom, sonarowi, sonarów, sonaru, sonary, sonarze