synonim progresywny

odm. progresywny, nieprogresywna, nieprogresywną, nieprogresywne, nieprogresywnego, nieprogresywnej, nieprogresywnemu, nieprogresywni, nieprogresywnie, nieprogresywny, nieprogresywnych, nieprogresywnym, nieprogresywnymi, progresywna, progresywną, progresywne, progresywnego, progresywnej, progresywnemu, progresywni, progresywnie, progresywnych, progresywnym, progresywnymi