synonim Ferdynandostwo

odm. Ferdynandostwo, Ferdynandostw, Ferdynandostwa, Ferdynandostwach, Ferdynandostwami, Ferdynandostwem, Ferdynandostwom, Ferdynandostwu