synonim artysta plastyk

odm. plastyka, plastyce, plastyk, plastykach, plastykami, plastyką, plastykę, plastyki, plastyko, plastykom