synonim balety

odm. balety, baletach, baletami, baletom, baletów