synonim befsztyk tatarski

odm. mongolsko-tatarski, mongolsko-tatarscy, mongolsko-tatarska, mongolsko-tatarską, mongolsko-tatarskich, mongolsko-tatarskie, mongolsko-tatarskiego, mongolsko-tatarskiej, mongolsko-tatarskiemu, mongolsko-tatarskim, mongolsko-tatarskimi