synonim bezosobnik

odm. bezosobnik, bezosobnika, bezosobnikach, bezosobnikami, bezosobniki, bezosobnikiem, bezosobnikom, bezosobnikowi, bezosobników, bezosobniku