synonim bezrobotny

odm. bezrobotny, bezrobotne, bezrobotnego, bezrobotnemu, bezrobotni, bezrobotnych, bezrobotnym, bezrobotnymi