synonim bezrozumny

odm. bezrozumny, bezrozumna, bezrozumną, bezrozumne, bezrozumnego, bezrozumnej, bezrozumnemu, bezrozumni, bezrozumnie, bezrozumnych, bezrozumnym, bezrozumnymi, niebezrozumna, niebezrozumną, niebezrozumne, niebezrozumnego, niebezrozumnej, niebezrozumnemu, niebezrozumni, niebezrozumnie, niebezrozumny, niebezrozumnych, niebezrozumnym, niebezrozumnymi