synonim biznesmen

odm. biznesmen, biznesmena, biznesmenach, biznesmenami, biznesmenem, biznesmeni, biznesmenie, biznesmenom, biznesmenowi, biznesmenów, biznesmeny