synonim bobby

odm. bobby, bobbies, bobbych, bobby'ego, bobby'emu, bobbym, bobbymi