synonim czytelnik

odm. czytelnik, czytelnicy, czytelnika, czytelnikach, czytelnikami, czytelniki, czytelnikiem, czytelnikom, czytelnikowi, czytelników, czytelniku