synonim esbek

odm. esbek, esbecy, esbeka, esbekach, esbekami, esbeki, esbekiem, esbekom, esbekowi, esbeków, esbeku