synonim filogenetyczny

odm. filogenetyczny, filogenetyczna, filogenetyczną, filogenetyczne, filogenetycznego, filogenetycznej, filogenetycznemu, filogenetyczni, filogenetycznie, filogenetycznych, filogenetycznym, filogenetycznymi, niefilogenetyczna, niefilogenetyczną, niefilogenetyczne, niefilogenetycznego, niefilogenetycznej, niefilogenetycznemu, niefilogenetyczni, niefilogenetycznie, niefilogenetyczny, niefilogenetycznych, niefilogenetycznym, niefilogenetycznymi