synonim greps

odm. greps, grepsach, grepsami, grepsem, grepsie, grepsom, grepsowi, grepsów, grepsu, grepsy