synonim heksadecymalny

odm. heksadecymalny, heksadecymalna, heksadecymalną, heksadecymalne, heksadecymalnego, heksadecymalnej, heksadecymalnemu, heksadecymalni, heksadecymalnych, heksadecymalnym, heksadecymalnymi, nieheksadecymalna, nieheksadecymalną, nieheksadecymalne, nieheksadecymalnego, nieheksadecymalnej, nieheksadecymalnemu, nieheksadecymalni, nieheksadecymalny, nieheksadecymalnych, nieheksadecymalnym, nieheksadecymalnymi