synonim humorystyczny

odm. humorystyczny, humorystyczna, humorystyczną, humorystyczne, humorystycznego, humorystycznej, humorystycznemu, humorystyczni, humorystycznie, humorystycznych, humorystycznym, humorystycznymi, niehumorystyczna, niehumorystyczną, niehumorystyczne, niehumorystycznego, niehumorystycznej, niehumorystycznemu, niehumorystyczni, niehumorystycznie, niehumorystyczny, niehumorystycznych, niehumorystycznym, niehumorystycznymi