synonim kryptograficzny

odm. kryptograficzny, kryptograficzna, kryptograficzną, kryptograficzne, kryptograficznego, kryptograficznej, kryptograficznemu, kryptograficzni, kryptograficznie, kryptograficznych, kryptograficznym, kryptograficznymi, niekryptograficzna, niekryptograficzną, niekryptograficzne, niekryptograficznego, niekryptograficznej, niekryptograficznemu, niekryptograficzni, niekryptograficznie, niekryptograficzny, niekryptograficznych, niekryptograficznym, niekryptograficznymi