synonim kucharski

odm. kucharski, kucharscy, kucharska, kucharską, kucharskich, kucharskie, kucharskiego, kucharskiej, kucharskiemu, kucharskim, kucharskimi, kucharsku, niekucharscy, niekucharska, niekucharską, niekucharski, niekucharskich, niekucharskie, niekucharskiego, niekucharskiej, niekucharskiemu, niekucharskim, niekucharskimi