synonim niepoczytalny

odm. poczytalny, niepoczytalna, niepoczytalną, niepoczytalne, niepoczytalnego, niepoczytalnej, niepoczytalnemu, niepoczytalni, niepoczytalnie, niepoczytalny, niepoczytalnych, niepoczytalnym, niepoczytalnymi, poczytalna, poczytalną, poczytalne, poczytalnego, poczytalnej, poczytalnemu, poczytalni, poczytalnie, poczytalnych, poczytalnym, poczytalnymi