synonim obrazoburstwo

odm. obrazoburstwo, obrazoburstw, obrazoburstwa, obrazoburstwach, obrazoburstwami, obrazoburstwem, obrazoburstwie, obrazoburstwom, obrazoburstwu