synonim oryginalnie

odm. oryginalny, nieoryginalna, nieoryginalną, nieoryginalne, nieoryginalnego, nieoryginalnej, nieoryginalnemu, nieoryginalni, nieoryginalnie, nieoryginalny, nieoryginalnych, nieoryginalnym, nieoryginalnymi, oryginalna, oryginalną, oryginalne, oryginalnego, oryginalnej, oryginalnemu, oryginalni, oryginalnie, oryginalnych, oryginalnym, oryginalnymi