synonim praktyka

odm. praktyka, praktyce, praktyk, praktykach, praktykami, praktyką, praktykę, praktyki, praktyko, praktykom