synonim robot kuchenny

odm. kuchenny, kuchenna, kuchenną, kuchenne, kuchennego, kuchennej, kuchennemu, kuchenni, kuchennych, kuchennym, kuchennymi, niekuchenna, niekuchenną, niekuchenne, niekuchennego, niekuchennej, niekuchennemu, niekuchenni, niekuchenny, niekuchennych, niekuchennym, niekuchennymi