synonim sarkazm

odm. sarkazm, sarkazmach, sarkazmami, sarkazmem, sarkazmie, sarkazmom, sarkazmowi, sarkazmów, sarkazmu, sarkazmy