synonim sentymentalizm

odm. sentymentalizm, sentymentalizmach, sentymentalizmami, sentymentalizmem, sentymentalizmie, sentymentalizmom, sentymentalizmowi, sentymentalizmów, sentymentalizmu, sentymentalizmy