synonim sentymentalny

odm. sentymentalny, niesentymentalna, niesentymentalną, niesentymentalne, niesentymentalnego, niesentymentalnej, niesentymentalnemu, niesentymentalni, niesentymentalnie, niesentymentalny, niesentymentalnych, niesentymentalnym, niesentymentalnymi, sentymentalna, sentymentalną, sentymentalne, sentymentalnego, sentymentalnej, sentymentalnemu, sentymentalni, sentymentalnie, sentymentalnych, sentymentalnym, sentymentalnymi