synonim telegraficzny

odm. telegraficzny, nietelegraficzna, nietelegraficzną, nietelegraficzne, nietelegraficznego, nietelegraficznej, nietelegraficznemu, nietelegraficzni, nietelegraficznie, nietelegraficzny, nietelegraficznych, nietelegraficznym, nietelegraficznymi, telegraficzna, telegraficzną, telegraficzne, telegraficznego, telegraficznej, telegraficznemu, telegraficzni, telegraficznie, telegraficznych, telegraficznym, telegraficznymi