synonim toponomastyka

odm. toponomastyka, toponomastyce, toponomastyk, toponomastykach, toponomastykami, toponomastyką, toponomastykę, toponomastyki, toponomastyko, toponomastykom