synonim zabobonny

odm. zabobonny, niezabobonna, niezabobonną, niezabobonne, niezabobonnego, niezabobonnej, niezabobonnemu, niezabobonni, niezabobonnie, niezabobonny, niezabobonnych, niezabobonnym, niezabobonnymi, zabobonna, zabobonną, zabobonne, zabobonnego, zabobonnej, zabobonnemu, zabobonni, zabobonnie, zabobonnych, zabobonnym, zabobonnymi