synonim aerostat

odm. aerostat, aerostacie, aerostatach, aerostatami, aerostatem, aerostatom, aerostatowi, aerostatów, aerostatu, aerostaty