synonim antropoidalny

odm. antropoidalny, antropoidalna, antropoidalną, antropoidalne, antropoidalnego, antropoidalnej, antropoidalnemu, antropoidalni, antropoidalnych, antropoidalnym, antropoidalnymi, nieantropoidalna, nieantropoidalną, nieantropoidalne, nieantropoidalnego, nieantropoidalnej, nieantropoidalnemu, nieantropoidalni, nieantropoidalny, nieantropoidalnych, nieantropoidalnym, nieantropoidalnymi