synonim antybakteryjny

odm. antybakteryjny, antybakteryjna, antybakteryjną, antybakteryjne, antybakteryjnego, antybakteryjnej, antybakteryjnemu, antybakteryjni, antybakteryjnie, antybakteryjnych, antybakteryjnym, antybakteryjnymi, nieantybakteryjna, nieantybakteryjną, nieantybakteryjne, nieantybakteryjnego, nieantybakteryjnej, nieantybakteryjnemu, nieantybakteryjni, nieantybakteryjnie, nieantybakteryjny, nieantybakteryjnych, nieantybakteryjnym, nieantybakteryjnymi