synonim blisko siebie

odm. bliski, bliscy, bliska, bliską, bliskich, bliskie, bliskiego, bliskiej, bliskiemu, bliskim, bliskimi, blisko, niebliscy, niebliska, niebliską, niebliski, niebliskich, niebliskie, niebliskiego, niebliskiej, niebliskiemu, niebliskim, niebliskimi, nieblisko