synonim entuzjastyczny

odm. entuzjastyczny, entuzjastyczna, entuzjastyczną, entuzjastyczne, entuzjastycznego, entuzjastycznej, entuzjastycznemu, entuzjastyczni, entuzjastycznie, entuzjastycznych, entuzjastycznym, entuzjastycznymi, nieentuzjastyczna, nieentuzjastyczną, nieentuzjastyczne, nieentuzjastycznego, nieentuzjastycznej, nieentuzjastycznemu, nieentuzjastyczni, nieentuzjastycznie, nieentuzjastyczny, nieentuzjastycznych, nieentuzjastycznym, nieentuzjastycznymi