synonim natchniony

odm. natchniony, natchnieni, natchniona, natchnioną, natchnione, natchnionego, natchnionej, natchnionemu, natchnionych, natchnionym, natchnionymi, nienatchnieni, nienatchniona, nienatchnioną, nienatchnione, nienatchnionego, nienatchnionej, nienatchnionemu, nienatchniony, nienatchnionych, nienatchnionym, nienatchnionymi