synonim fenomen

odm. fenomen, fenomenach, fenomenami, fenomenem, fenomenie, fenomenom, fenomenowi, fenomenów, fenomenu, fenomeny