synonim impertynencki

odm. impertynencki, impertynenccy, impertynencka, impertynencką, impertynenckich, impertynenckie, impertynenckiego, impertynenckiej, impertynenckiemu, impertynenckim, impertynenckimi, impertynencko, impertynencku, nieimpertynenccy, nieimpertynencka, nieimpertynencką, nieimpertynencki, nieimpertynenckich, nieimpertynenckie, nieimpertynenckiego, nieimpertynenckiej, nieimpertynenckiemu, nieimpertynenckim, nieimpertynenckimi, nieimpertynencko