synonim niedostatek

odm. niedostatek, niedostatkach, niedostatkami, niedostatki, niedostatkiem, niedostatkom, niedostatkowi, niedostatków, niedostatku